KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca z firmami, instytucjami

Czas spędzony w murach szkoły: czy to w klasach technikum czy szkoły zawodowej, to nie tylko wytężona nauka w czasie zajęć lekcyjnych. W zależności od profilu klasy młodzież może pogłębiać swoją wiedzę i realizować pasje w ramach zajęć dodatkowych organizowanych w szkole a także na zewnątrz, u naszych partnerów, czy w „zaprzyjaźnionych” instytucjach.

Młodzież chętnie uczestniczy w organizowanych prelekcjach, konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach. Chętnie włącza się w akcje profilaktyczne i charytatywne oraz zajęcia z dziećmi, m.in.: wychowankami Ośrodka Wychowawczego. Realizowane są liczne projekty – angażujące coraz większą ilość uczniów. Spotkania na Uczelniach i w firmach dają lepszy pogląd na dalsze możliwości kształcenia czy podjęcie pracy zarobkowej, tym samym kształtują młodego człowieka. Zaangażowanie uczniów w działalność poza szkołą pozwala na zaistnienie naszej placówki – KCEZ – w społeczności lokalnej i pokazania się od tej najlepszej strony. Jest to niewątpliwie odbierane bardzo pozytywnie i może być powodem do dumy obecnych uczniów, jak i pracowników szkoły oraz zachętą dla tych, którzy w niedalekiej przyszłości zasilą nasze szeregi, by właśnie w tych murach zdobywać wiedzę i realizować swoje marzenia. Potwierdzeniem szerokiej działalności naszej placówki i współpracy z różnymi instytucjami czy firmami są dołączone tabele.

...
Instytucje
...
Uczelnie
...
Pracodawcy
...
Instytucje kościelne