KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Cennik

Kwaterowanie młodzieży do internatu na kolejny rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się w dniu 31.08.2023 r. od godziny 15.00.
W celu podpisania dokumentacji wychowanek niepełnoletni do internatu zgłasza się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora szkoły Nr 15/2022/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 – ustala się następujące kwoty za zakwaterowanie:

ZAKWATEROWANIE:Cennik:
OpisCena
dla uczennic i uczniów szkół 322,00 zł / mc
dla słuchaczy szkół policealnych 644,00 zł / mc
dla studentów wyższych uczelni + 8 %VAT (w przypadku braku umowy z uczelnią) 644,00 zł / mc
= 695,52 zł
nocleg dla innych osób
(płatne tylko przelewem na rachunek)
80 zł / 1 nocleg +8% VAT = 86,40 zł
dla wychowanka – maturzysty mieszkającego w internacie do 15-tego dnia miesiąca, dla wychowanków mieszkających w internacie dłużej opłata wynosi 322,00 zł – dotyczy miesiąca maj, czerwiec 161,00 zł
pojedynczy koszt noclegu dla maturzysty i dla wychowanka 20,00 zł

Opłata za zakwaterowanie dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę państwa polskiego po 24.02.2022 r. rozliczana będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w oparciu o Ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2023 r. poz. 185)

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora szkoły Nr 14/2022/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 – ustala się następujące kwoty za wyżywienie:

Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia wychowanka w Internacie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach. ( tzw. stawka żywieniowa) wynosi 22,00 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku tzw. wsad do kotła.

  Opłata, o której mowa w §1 odpowiednio wynosi:
 • 100% opłaty w przypadku korzystania z trzech posiłków: 22 zł
 • 73,55 % w przypadku korzystania z obiadu i śniadania: 9,08 zł +7,10 zł =16,18 zł
 • 41,28 % w przypadku korzystania z obiadu: 9,08 zł
 • 32,28 % w przypadku korzystania tylko ze śniadania: 7,10 zł
 • 26,46 % w przypadku korzystania tylko z kolacji: 5,82 zł
 • 67,73 % w przypadku korzystania z obiadu i kolacji: 9,08 zł + 5,82 zł = 14,90 zł

Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia wychowanka/ucznia, któremu przyznano świadczenia socjalne w formie posiłków, za którego ww. opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Dziecka wynosi: śniadanie 9,28 zł, obiad 11,72 zł, kolacja 8,14 zł, pełne wyżywienie 29,14 zł ( kwota składa się: z wsadu do kotła plus kalkulacji kosztów osobowo - pochodnych).

Opłata za korzystanie z posiłków przez pracowników internatu/szkoły obejmująca pełny koszt przygotowania posiłku wynosi: śniadanie – 9,28 zł, obiad – 11,72 zł, kolacja – 8,14 zł

Informacje dodatkowe:

 1. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki szkolnej w miesiącu.
 2. Opłatę stałą za internat i wyżywienie należy uiszczać do 11 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc pobytu wychowanka w internacie. Od wpłat dokonanych po tym terminie zostaną naliczane odsetki.
 3. Wpłat można dokonywać osobiście w kasie internatu lub przelewem na konto bankowe numer:
  PKO BP 64102023130000380210851774 z dopiskiem „za internat – imię i nazwisko wychowanka”.
  Opłaty należy regulować po otrzymaniu kwoty z administracji internatu nie wcześniej.