SKŁAD
Przewodnicząca: Vanessa Baron
Z-ca przewodniczącej: Maciej Witkowski
Skarbnik: Artur Sędek
Sekretarz: Dawid Sęk