KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Matematyka bez granic

Matematyka Bez Granic

Serdecznie zapraszamy do udziału w roku szkolnym 2020/2021 w XXXII edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska.

Ideą Międzynarodowego Konkursu  „Matematyka bez granic”  jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy:

 • krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata,
 • szkołami danego regionu,
 • matematyką i językami obcymi,
 • szkołami publicznymi i niepublicznymi,
 • samymi uczniami.

Konkurs ma na CELU podniesienie:

 • zainteresowania uczniów matematyką,
 • poziomu pracy w grupach,
 • stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu,
 • własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupach,
 • stopnia opanowania języków obcych.

Wyciąg z regulaminu Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”

 1.  W konkursie biorą udział całe klasy:  wersja Junior (klasy piąte i szóste szkół podstawowych), wersja Senior (klasy ósme szkół podstawowych i klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych).
 2.  Udział w konkursie (w kolejnej edycji) zgłaszany jest zgodnie z terminarzem obowiązującym w danej edycji za zgodą całej klasy, nauczyciela matematyki i dyrektora szkoły na formularzu przygotowanym przez KKO MK „MBG”. Podpisany i opatrzony pieczęcią formularz powinien być przesłany pocztą tradycyjną na adres najbliższego RKO MK „MBG” bądź na adres KKO MK „MBG”.
 3. Etap wstępny odbywa się zgodnie z terminarzem obowiązującym w danej edycji i jest przeprowadzany przez nauczycieli matematyki w danej szkole. Zadania wstępne wraz ze schematem oceniania i kluczem rozwiązań otrzymują nauczyciele koordynujący przebieg konkursu w szkole pocztą elektroniczną. Zadania z etapu wstępnego są treningiem do rozwiązywania zadań finałowych. W ustalonym przez siebie terminie uczniowie powinni spróbować samodzielnie, dzieląc się na odpowiednie podzespoły, rozwiązać zadania wstępne. Rozwiązane zadania sprawdza nauczyciel matematyki i ocenia według otrzymanego klucza. Powinien on również omówić sposoby rozwiązania podane przez uczniów, wskazać błędy, przedstawić możliwe prawidłowe rozwiązania.
 4. Stopień trudności i liczba zadań konkursowych zależą od kategorii wiekowej uczestników (8 zadań dla klas piątych, 9 zadań dla klas szóstych szkoły podstawowej, 10 dla klas ósmych, 13 dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych).
 5. Pierwsze zadanie podawane jest w języku obcym (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim). Należy je przetłumaczyć, rozwiązać i rozwiązanie podać w wybranym języku obcym.
 6. W rozwiązaniu zadań konkursowych uczestniczy cała klasa (np. pracując w odpowiednio dobranych grupach).
 7. Oceniana jest również strona graficzna i estetyka przedstawionych rozwiązań.
 8. Uczniowie mogą korzystać za słowników językowych, przyborów geometrycznych, nożyczek, kredek i flamastrów.
 9. Podczas zawodów finałowych nadzór nad klasami-uczestnikami konkursu sprawują wyłącznie nauczyciele, którzy nie uczą matematyki ani języków obcych w danej szkole.
 10. Etap finałowy konkursu każdego roku odbywa się w tym samym dniu w ponad 27 krajach świata. Polega on na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych.
 11. Prace uczestników konkursu z etapu finałowego są sprawdzane przez członków Komisji Sprawdzających powoływanych przez Regionalne Komitety Organizacyjne MK „MBG”.
  W skład komisji wchodzą nauczyciele koordynatorzy szkolni konkursu z każdej szkoły biorącej udział w konkursie (lub wyznaczeni przez dyrektora szkoły inni nauczyciele matematyki lub języków obcych).
 12. Obowiązkiem szkoły przystępującej do konkursu jest oddelegowanie nauczyciela do sprawdzania prac konkursowych w Komisji Sprawdzającej prace, w dniu podanym przez Przewodniczącego RKO MBG.
 13. Przewodniczący Regionalnego Komitetu Organizacyjnego może zdyskwalifikować uczestników szkoły w przypadku braku w komisji sprawdzającej nauczyciela TEJ PLACÓWKI (nieobecność nieusprawiedliwiona). Prace takiej szkoły nie będą sprawdzane ani oceniane przez komisję w danej edycji konkursu.

Terminarz XXXII MK „MBG” Senior edycja (2020/2021)

 1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2020 roku
 2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2021 roku
 3. Finał: 4 marca 2021 roku, godzina 10:00-11:30

Terminarz MK „MBG” Junior edycja (2020/2021)

 1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2020 roku
 2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2021 roku
 3. Finał: 11 marca 2021 roku, godzina 10:00-10:50

maj – czerwiec: wręczenie dyplomów, nagród laureatom konkursu w woj. śląskim odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI:

 • MBG SENIOR 2019/20
  • Klasyfikacja (miejsca od 1-3) wygląda następująco:
  • I miejsce: klasa 1eg I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, dr Barbara Przebieracz
  • II miejsce: klasa 1dg I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, dr Barbara Przebieracz
  • III miejsce: klasa 1ag I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, mgr Halina Husak
 • MBG JUNIOR 2019/20
  • 1 miejsce: klasa 6b SP9 Gliwice, mgr Beata Śmietanka
  • 2 miejsce: klasa 6d SP 42 Zabrze, mgr Maria Siwicka
  • 3 miejsce: klasa 6b SP1 Pawłowice, mgr Helena Musioł

Więcej informacji na stronie : http://www.mbg.uz.zgora.pl

PARTNERZY KONKURSU:

 • Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • Regionalny Komitet Organizacyjny MK MBG w woj. śląskim:
  • region wschodnio-śląski (JUNIOR, SENIOR), region północno-śląski (JUNIOR): Katarzyna Budziłek-Jurek, IX LO w SOSNOWCU
  • region północno-śląski (SENIOR): Marta Heblik, KCEZ Katowice
  • region zachodnio-śląski (JUNIOR, SENIOR): Małgorzata Pomykalska, SP9 Rybnik

Sprawdzanie prac konkursowych edycji 2020/2021 odbędzie się w RKO MK MBG: IX LO SOSNOWIEC, ul. Dormana 9a

Responsive image

Responsive image